1

ลดสารตกค้าง ปนเปื้อนในกลุ่มอะไรได้บ้าง?
จากการทดสอบของสารปนเปื้อน กลุ่มออกาโนฟอตเฟต -สารที่ไม่สามารถละลายในน้ำได้ และกลุ่มไพรีทรอย์ – สารที่ละลายในน้ำได้ดี สามารถลดการตกค้างได้ดี อยู่ในระดับเกณฑ์มาตรฐานตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 387 พ.ศ. 2560 เรื่องอาหารที่มีสารพิษตกค้าง

2

ชาร์โคลเป็นอันตรายกับร่างกายหรือไม่ ?
 ผลการทดสอบจากแล็ปที่ได้มาตรฐาน การตกค้างของผงถ่านกัมมันต์ในผักผลไม้หลังการล้าง พบว่ามีปริมาณที่น้อยมาก อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

3

ผงชาร์โคลล้างผัก ผลไม้ Be Klear ต่างจากชาร์โคลที่อื่นอย่างไร ?
คือ MSTR Be Klear ผงชาร์โคลซึ่งผ่านการทดสอบจากแล็ปที่ได้มาตรฐานพิสูจน์แล้วว่า ไม่พบสารประกอบซัลไฟต์และไซยาโนเจน ซึ่งแสดงถึงความปลอดภัยตามเกณฑ์ของ JECFA 2010 อีกทั้ง ปลอดภัย ด้วยกรรมวิธีการผลิตระบบ HACCP และ GMP

4

ล้างผักและผลไม้แล้ว หากมีผงสีดำของ Activate Carbon ติดบางส่วน หากรับประทานเข้าไปจะมีผลกระทบต่อร่างกายหรือไม่

ไม่มีผลกระทบต่อร่างกาย เนื่องจากบีเคลียผลิตด้วยกรรมวิธีธรรมชาติและส่วนผสมที่นำมาผลิต เป็นพืชที่ได้จากธรรมชาติ จึงไม่ก่อให้เกิดการตกค้าง ทั้งยังช่วยในกระบวนการขับถ่ายสารพิษในร่างกายที่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งชนิดต่างๆได้อีกด้วย
5

ขั้นตอนการผลิตมีมาตรฐานหรือไม่ ?